آزمون ماهانه 1 (99/7/25)

0
تعداد شرکت کننده
0
بالاترین تراز

سعید رضایی

رتبه 1

میانگین درصد کل شرکت کنندگان

بالاترین درصد هر درس

دروس عمومی

0
0

دروس پایه

0
0

شایستگی غیر فنی

0
0

آزمون ماهانه 2 (99/9/10)

0
تعداد شرکت کننده
0
بالاترین تراز

مائده احمدی

رتبه 1

میانگین درصد کل شرکت کنندگان

بالاترین درصد هر درس

دروس عمومی

0
0

دروس پایه

0
0

شایستگی غیر فنی

0
0

شایستگی فنی

0
0

آزمون ماهانه 3 (99/9/28)

0
تعداد شرکت کننده
0
بالاترین تراز

سعيد رضايی

رتبه 1

میانگین درصد کل شرکت کنندگان

بالاترین درصد هر درس

دروس عمومی

0
0

دروس پایه

0
0

شایستگی غیر فنی

0
0

شایستگی فنی

0
0

آزمون ماهانه 4 (99/11/2)

0
تعداد شرکت کننده
0
بالاترین تراز

سعيد رضایی

رتبه 1

میانگین درصد کل شرکت کنندگان

بالاترین درصد هر درس

دروس عمومی

0
0

دروس پایه

0
0

شایستگی غیر فنی

0
0

شایستگی فنی

0
0